Get Adobe Flash player

NYM-J (PP-Y)

tip-ppy

Тип: NYM-J (PP-Y)
Стандард: HD21.4
Конструкција: 1)  бакарни проводници класа 1, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295.
2) Изолација, PVC TI1 според HD21.4, IEC60227-4, DIN VDE 0281-4
3) Исполнета од невулканизирана гума, според  HD21.4, IEC60227-4, DIN VDE 0281-4
4) Плашт, PVC TM1 според HD21.4, IEC60227-4, DIN VDE 0281-4
Употреба: За инсталации во суви и влажни простории над и под малтер. Не е дозволено положување во земја, на отворен простор или во бетон со заливање.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=300/500V
Опсег на температура: работна од -20°C до +70°C  при положување -5°C до +50°C
Испитување: [email protected]
Отпорност на изолација: мин 0.010 MΩ.km
Минимум радиус на превиткување: 6 x дијаметар на кабелот
Пакување: Во котур со должина од 50м и 100м на дрвени макари 500м или 1000м
Стандардни бои: Сива
CE Овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 

 

 

Пресек (mm²)

2×1.5

3×1.5

4×10

5×1.5

3×2.5

4×2.5

5×2.5

Пресек (mm²)

4×4

5×4

4×6

5×6

5×10

5x10RM

4x16RM