Get Adobe Flash player

P и PPY

Ознака (Тип)

H07V-U
H07V-K
(P, P/F)

NYM,
H05VV-U
(PP-Y)

H07V-U
H07V-K
(P, P/F)

NYM,
H05VV-U
(PP-Y)

Начин на поставување:
– во термички изолирани ѕидови
– во изолациони цевки
Едножилни проводници во изолациони цевки поставени во термички изолирани ѕидови
Кабли во изолациони цевки поставени во термички изолирани ѕидови
Едножилни проводници поставени во изолациони цевки на ѕид
Кабли поставени во изолациони цевки на ѕид
1 2 3 4

 Инсталирање во термички изолирани ѕидови

Инсталирање во изолациони цевки

Број на оптоварени проводници

2

3

2

3

2

3

2

3

Пресек во (mm²)

Струјно оптоварување во Ампери (А)

1.5 15.5 13.5 15.5 13.0 17.5 15.5 16.5 15.0
2.5 19.5 18.0 18.5 17.5 24 21 23 20
4 26 24 25 23 32 28 30 27
6 34 31 32 29 41 36 38 34
10 46 42 43 39 57 50 52 46
16 61 56 57 52 76 68 69 62
25 80 73 75 68 101 89 90 80
35 99 89 92 83 125 110 111 99
50 119 108 110 99 151 134 133 118
70 151 136 139 125 192 171 168 149
95 182 164 167 150 232 207 201 179
120 210 188 192 172 269 239 232 206
150 240 216 219 196
185 273 245 248 223
240 320 286 291 261
300 367 328 334 298